Pani Małgorzata Wojciechowska

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

 

 

Dziękujemy za list, który wpłynął do naszego Biura w dniu 22.01.br.

Pragniemy zapewnić, że Prezydent Aleksander Kwaśniewski na bieżąco śledzi sytuację w służbie zdrowia. Dlatego też napływające od obywateli listy poruszające również te kwestie są wnikliwie analizowane przez współpracujących z Nim ekspertów - a wnioski są w miarę możliwości wykorzystywane w działaniach wynikających z konstytucyjnych uprawnień Głowy Państwa.

Wyrazem troski Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o system ochrony zdrowia w naszym kraju, jest m.in. zorganizowana w Belwederze w dniu 15 grudnia 2003r. konferencja „Zdrowie obywateli – w poszukiwaniu wspólnych działań”. (Tekst wystąpienia Prezydenta na konferencji jest zamieszczony na stronie internetowej www.prezydent.pl).

Należy jednak pamiętać, że politykę gospodarczą i społeczną państwa kształtuje przede wszystkim rząd oraz parlament, który uchwala odpowiednie ustawy zgodnie z wolą większości parlamentarnej. Organem w rządzie odpowiedzialnym za realizację polityki zdrowotnej państwa jest Minister Zdrowia.

Pani list przesłaliśmy do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z prośbą o rozpatrzenie poruszonych problemów i poinformowanie Pani oraz naszego Biura o zajętym stanowisku.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że zgodnie z konstytucyjnym podziałem władz Prezydent RP nie nadzoruje ministerstw i nie ingeruje w ich działalność. Zgodnie z art. 148 Konstytucji RP zwierzchnikiem służbowym administracji rządowej, uprawnionym do kontrolowania i koordynowania pracy poszczególnych ministrów jest Prezes Rady Ministrów, który za swoją działalność odpowiada wyłącznie przed Sejmem RP.

 

Z poważaniem

 

 

Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP