KRAJOWE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ

Strona główna

horizontal rule

 

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ

 

§ 1

 

1. Komisja Rewizyjna:

1/ kontroluje działalność finansową pod względem formalnym-prawnym.

2/ przedstawia sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu.

3/ występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

§ 2

 

Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co sześć miesięcy.

 

§ 3

 

1. Pierwsze posiedzenia nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia wyboru. Posiedzenie to odbywa się w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej.

 

2. Na posiedzeniu, o którym mową w ust. 1 dokonuje się wyboru wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

 

§ 4

 

1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący a w razie jego przejściowej nieobecności funkcję tę pełni wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej .

 

2. Do zakresu czynności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy:

a/  reprezentowanie komisji wobec Zarządu,

b/  zwoływanie posiedzeń komisji i przewodniczenie im,

c/  podpisywanie korespondencji w imieniu komisji,

d/ składanie w imieniu komisji sprawozdań na posiedzeniach Zarządu i Walnego Zgromadzenia.

§ 5

 

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania przez:

 

1/ planową kontrolę nie rzadziej niż raz w roku /budżetu, finansów, dokumentów bankowych, kasowych, prawidłowego ich zatwierdzenia , obiegu i księgowania/.

 

2/ kontrolę formalno-prawną dokumentów w świetle obowiązujących przepisów /właściwa forma, kompletność wymagany informacji ,podpisów, dat , poprawność danych rachunkowych itp./.

 

3/ co najmniej raz w roku przeprowadzi kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości rzetelności gospodarności i legalności wydatków budżetowych.

 

- celowość (ocena zgodności działania z ustawą , wskaźnikami rzeczowo-finansowymi oraz zatwierdzonych budżetem na dany rok).

 

- rzetelność (ustalenie stanu dokumentów z rzeczywistym i kompletnym udokumentowaniem  wykonanych przedsięwzięć oraz ich ujęcia w ewidencji i sprawozdaniu).

 

- gospodarność (czy działalność cechuje racjonalne wykorzystanie posiadanych środków finansowych rzeczowych.

 

- legalność (zgodność działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wynikającymi z wewnętrznych uchwał).

 

4/ składa Zarządowi sprawozdania z przeprowadzonej kontroli.

 

5/ przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

6/ na wniosek członków Stowarzyszeniach Komisji Rewizyjna udziela opinii co do zamierzeń finansowych Stowarzyszeniach.

 

§ 6

 

1. Komisja przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej połowy członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

2. Z każdej kontroli okresowej komisja sporządza protokół z wnioskami pokontrolnymi.

 

3. Protokół z kontroli otrzymuje prezes Stowarzyszenia, któremu w terminie 7 dni przysługuje prawo do złożenia wyjaśnień pokontrolnych i wniosków o uzupełnienie kontroli. Komisja rewizyjna ma obowiązek ustosunkowania się do wyżej wymienionych wyjaśnień i wniosków w terminie do jednego miesiąca.

 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia protokół pokontrolny na najbliższym posiedzeniu zarządu.

 

§ 7

 

Komisja Rewizyjna w przypadku występowania nieprawidłowości oraz niedociągnięć o powyższym znaczeniu i zakresie powinna wnioskować zlecenie przeprowadzenia kontroli przez specjalistów.

 

§ 8

 

1. Z każdego posiedzenia Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który podpisuje sekretarz i przewodniczący oraz dołącza się listę obecności członków.

 

2. Z każdej kontroli sporządza się protokół z ustaleniami, wnioskami i innymi dokumentami, który podpisują wszystkie osoby kontrolujące.

 

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje prezesowi Stowarzyszenia w terminie 21 dni.

 

§ 9

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest udzielić wszelkich informacji i wyjaśnień oraz udostępnić dokumentację wszystkim członkom Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej.

 

§ 10

 

Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przewodniczący przekazuje na Walnym Zgromadzeniu.

 

 

horizontal rule