KRAJOWE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ

Strona główna

horizontal rule

 

STATUT KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK

MEDYCYNY SZKOLNEJ

Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 22 sierpnia 2001 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 02.04.2002 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na III Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 01.12.2003r.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej zwane dalej “Stowarzyszeniem” jest organizacją społeczną, działającą na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. “Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.

2.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań wspomagających funkcjonowanie Medycyny Szkolnej w formie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Medycyny Szklonej prowadzonych przez pielęgniarki.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci podłużnej o treści:

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

§ 4

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały obejmujące zasięgiem jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

Rozdział II

Cel i zadania Stowarzyszenia

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Wszechstronne propagowanie profesjonalizmu, samodzielności i nowoczesnych standardów postępowania pielęgniarek w miejscu nauczania i wychowania.

2.Wspieranie działalności prowadzonych przez pielęgniarki Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz i instytucji samorządowych, Kas Chorych, władz oświatowych, związków i stowarzyszeń oraz innych świadczeniodawców usług z zakresu opieki zdrowotnej lub innymi instytucjami nadrzędnymi.

3.Wspieranie działań zmierzających w kierunku tworzenia i realizacji programów promujących zdrowie.

4.Poprawa sytuacji materialnej, społecznej i prawnej Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej.

5.Podnoszenie statusu zawodowego pielęgniarek pracujących w Medycynie Szkolnej.

6.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek pracujących w Medycynie Szkolnej.

7.Integracja środowiska pielęgniarek pracujących w Medycynie Szkolnej.

§7

Cele i zadania wymienione w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie funkcjonowania i rozwoju Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej prowadzonych przez pielęgniarki.

2.Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

3.Inicjowanie działań dla stworzenia dogodnych warunków rozwoju zawodowego pielęgniarek pracujących w placówkach oświatowo- wychowawczych.

4.Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

5.Inicjowanie i rozwijanie innych form zgodnie z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie , ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

§ 9

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pielęgniarka pracująca w medycynie szkolnej oraz osoby prowadzące pielęgniarskie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej medycyny szkolnej.

2.Przyjęcie członków zwyczajnych, jak również ich skreślenie z listy następuje na podstawie pisemnej deklaracji oraz uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3.Członkowie zwyczajni mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

 2. uczestniczyć w działalności programowej i organizacyjnej Stowarzyszenia

 3. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia

 4. korzystać na zasadach pierwszeństwa z form działalności Stowarzyszenia służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

 5. korzystać z innych świadczeń Stowarzyszenia

 6. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia

4.Członkowie zwyczajni zobowiązani są :

 1. aktywnego udziału w realizacji założonych celów

 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

 3. swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia

 4. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich

§ 10

1.Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc merytoryczną lub organizacyjno – finansową na rzecz realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

2.Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3.Członek wspierający posiada jedynie głos doradczy.

4.Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania uchwał i regulaminów uchwalonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 11

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczne zasługi w dziedzinie rozwoju Medycyny Szkolnej.

2.Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

3.Członkowie honorowi mają prawo do używania tytułu Honorowy Członek Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej i zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4.Członkom honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 12

1.Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

 2. Skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, z opłatą składek członkowskich.

 3. Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.

 4. Utraty praw publicznych.

 5. Śmierci członka.

2.Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

 1. rezygnacji

 2. nie wywiązania się z przyjętych zobowiązań

3.Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:

   a) rezygnacji

   b) uzasadnionej decyzji władz Stowarzyszenia podanej w formie uchwały.

4.Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje pisemne odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

1.Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna.

2.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach Stowarzyszenia można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

3.Władze wybieralne Stowarzyszenia są obowiązane jednak działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

4.W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybieralnych, w³adzom tym przys³uguje prawo kooptacji, jednak liczba dokooptowanych nie moæe przekraczaę ½ ogólnej liczby cz³onków tych w³adz.

5.Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecnoœci co najmniej ½ ogólnej liczby cz³onków. W przypadku równej liczbie g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego obrad.

6.W przypadku braku kworum w pierwszym ustalonym terminie zebrania, uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 14

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie we wszystkich jego podstawowych sprawach.

2.Do zadań Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

 1. ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie Statutu oraz jego ewentualnych zmian,

 3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków i władz Stowarzyszenia,

 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ilością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania

 10. podejmowania innych uchwał, które wymagają stanowiska Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1.Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz na rok.

2.O terminie Walnego Zgromadzenia, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia. telefonicznie, listownie, poprzez e-mail.

§ 16

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwołane:

 1. na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.Wniosek dotyczący zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien zawierać propozycję porządku obrad.

3.Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały, z zachowaniem przepisów określonych w § 13 ust. 2.

§ 17

1.Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentując je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoje działania przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

2.Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 2. opracowanie programu działań Stowarzyszenia ,

 3. zwołanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

 4. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o nadanie godności członka honorowego,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających oraz uchwał w sprawie wykluczenia członków,

 6. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 8. podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania przez Stowarzyszenie zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej 1000 PLN.

§ 18

1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków i wybiera spośród siebie Prezesa, jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

2.Prezes i członek Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz oraz redagują i podpisują dokumenty i pisma urzędowe w zakresie swoich czynności.

3.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4.Do zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości nie przekraczającej 1000 PLN ma prawo Prezes lub upoważniony przez niego pisemnie członek Zarządu.

§ 19

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa niezależnie od Zarządu.

2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej,

 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 3. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określi opracowany przez nią regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Rozdział V

Majątek i finanse Stowarzyszenia

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2.Zarządzanie majątkiem i finansami należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1.Przyjęcie Statutu oraz jego zmiana może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia . Wniosek o dokonanie zmian w Statucie może złożyć każdy członek lub delegat uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

2.W sprawach nie uregulowanych Statutem obowiązują przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach.

 

Uwaga: formularz do ściągnięcia w dziale "download"

 

horizontal rule